Virtuální knihovna ISD

Seznam odborné literatury a studijní materiály (některé zdroje ke stažení), odkazy na praktické sw aplikace či užitečné stránky.

Několik málo v češtině dostupných titulů se vztahem ke světelnému designu v performativních uměních a architektuře, dále k elektrotechnice, projektování a normám v osvětlování.

Základy architektonického a scénického svícení

Skripta se zabývají historickým vývojem osvětlovací techniky a světelného designu jakožto jednoho ze základních scénografických prostředků ztvárnění jevištního a dotvoření architektonického díla. Sledují změny a možnosti vyjádření tvůrčího záměru pomocí technických prostředků napříč uměleckými žánry (divadlo, film, televize, architektura).
Více na www.amu.cz/namu

ČERNÝ, Jiří. Základy architektonického a scénického svícení. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, 2002, díl 2. ISBN 80-733-1906-3.

ČERNÝ, Jiří. Základy architektonického a scénického svícení. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, 2002, díl 1. ISBN 80-733-1906-3.

Světelná technika a osvětlování

Příručka je určena světelným technikům, architektům, projektantům elektrického osvětlení, studentům stavebních a elektrotechnických oborů, elektrikářům z praxe i širšímu okruhu zájemců o kvalitní řešení umělého osvětlení.
– fyziologie zrakového systému a všeobecně optického záření, základní světelnětechnické vztahy, veličiny, jednotky, principy fotometrických měření, základy nauky o barvě
– světelné zdroje, svítidlech, osvětlování vnitřních a venkovních prostorů, elektrická zařízení osvětlovacích soustav.
– projektování, provozní měření a údržba osvětlovacích soustav, přehled norem pro osvětlován

HABEL, Jiří. Světelná technika a osvětlování. Praha: FCC Public, 1995, 437 s., [14] s. barev. obr. příl. ISBN 80-901-9850-3.

Světlo v rukách režiséra

Metodická publikace určená pro amatérské divadelní soubory

MÜLLER, Václav. Světlo v rukách režiséra: kapitoly o divadelním osvětlování: met. publ. pro amatérské divadelní soubory. Ostrava: Kraj. kult. středisko, 1988. 48 s.

 ———————–

HAVLÍKOVÁ, Pavla: Světelná realizace inscenace, Brno, 2004.

MÜLLER, Josef a Jan KOLEGAR. Světlo a divadelní žánry [rukopis]. Brno, 2004.

ŠŤASTNÝ, Jiří a Boleslav TŘEŠTÍK. Manuál technické dokumentace. 5., přeprac. vyd. České Budějovice: Vydala Česká matice technická v nakladatelství Kopp, 2004, 342 s. Česká matice technická (Kopp). ISBN 80-723-2223-0.

MORAN, Nick. Světelný design: pro divadlo, koncerty, výstavy a živé akce. Vyd. 1. Praha: Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Institutem světelného designu, 2010, 240 s. ISBN 978-80-7008-246-1.

HURYCH, Pavel, Jaroslav VONDRUŠKA ML. a Rudolf FELZMANN. Světlo a zvuk v rukou tvůrců divadelního představení. Praha, 2007.

ŠUŠKLEB, Jan. Aplikovaný lighting design: vhled do oboru světelného designu. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2010, 41 s. ISBN 978-80-86928-83-8.

SRBA, Bořivoj. Řečí světla: princip světelného divadla v inscenační tvorbě Emila Františka Buriana. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2004, 533 s. Acta musicologica et theatrologica. ISBN 80-854-2998-5.

ČÁP, Vladislav. Světlo ve výtvarných disciplínách. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984, 138 s.

GARAJ, Jonáš. Světlo jako umělecký výrazový prostředek [Light as an artistic means of expression]. Brno, 2013. Bakalářská práce. Janáčkova akademie muzických umění v Brně, Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie. Vedoucí práce Jan Šuškleb.[online], Dostupné z:
https://sis.jamu.cz/dipl_st/index.php?do=xdownload&fid=6642&did=1457&vdetailu=1.

KOČÍ, Šimon. Světelně-technická dokumentace scénických osvětlení. Brno, 2008. Bakalářská práce. Janáčkova akademie múzických umění v Brně.

ZEMÁNEK, Jiří a Marco BISCHOF. Ejhle světlo: Moravská galerie v Brně 16.10.2003-29.2.2004 : Jízdárna Pražského hradu 26.3.-6.6.2004 : [katalog výstavy]. Brno: Moravská galerie, 2003, 390 s. ISBN 80-86217-61-2.

OLŠAR, Václav. Automatizovaná světla [Automated lighting]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní Fakulta, Ateliér divadelního manažerství, rok. 2013 s.[99] Vedoucí bakalářské práce BcA. Jan Hons Šuškleb. [online], Dostupné z: https://sis.jamu.cz/dipl_st/index.php?do=xdownload&fid=6365&did=1818&vdetailu=1.

New theatre words

Ilustrovaný mezinárodní slovník terminologie z divadelní praxe, hesla řazena dle tématických a podtématických skupin, index v jednotlivých jazycích (angličtina, francouzština, něm, holandština, čeština, maďarština, polština, rumunština, slovenština, bulharština, ruština)

New theatre words: central Europe. 1st ed. Editor Olle Söderberg. Amsterdam: OISTAT, 1998, 259 s., 34 s. příloh.


Online slovník
 v beta verzi na http://theatrewords.com/

  • Knihovna ISD